بهترین مردم کسانی هستند كه....

رسول اكرم(ص):

 بهترین مردم کسانی هستند که قرآن بهتر بخوانند ودرکار دین داناتر باشند واز خدا بیشترترسند وبه نیکی بیشتر امر کنند واز بدی بیشتر جلوگیری کنند وبا خویشاوندان بیشتر نزدیک شوند.

دوشنبه 5/9/1386 - 15:40
پسندیدم 0
UserName