صبر

رسول خدا(ص):

 وقتی دیدید نمی توانید چیزی را تغییر دهید صبرکنیدتا خدا آنرا تغییر دهد.

دوشنبه 5/9/1386 - 15:37
پسندیدم 0
UserName