دومستی شما را خواهد گرفت

رسول خدا(ص):

دومستی شما را خواهد گرفت : مستی عیش دوستی وعلاقه به نادانی درآن هنگام امر به معروف ونهی از منکر نکنید.

دوشنبه 5/9/1386 - 15:36
پسندیدم 0
UserName