خاص خدا شويد

رسول اكرم(ص):

هر که خاص خدا شود خداهمه ي حاجات او را کفایت کند واز جایی که انتظار ندارد روزیش دهدوهر که خاص دنیا شود خدا او را به دنیا واگذارد.

دوشنبه 5/9/1386 - 15:30
پسندیدم 0
UserName