عينك دودي

عينك دودي

روزي مردي با عينك دودي كنار دريا مي رود و مي گويد:   

 چقدر نوشابه سياه!

دوشنبه 5/9/1386 - 15:25
پسندیدم 0
UserName