در كلاس درس

در كلاس درس


معلم:« بگو ببينم، برق آسمان با برق منزل شما چه فرقي دارد؟»
دانش آموز:« اجازه!  برق آسمان مجاني است، ولي برق خانه ما پولي است.»

دوشنبه 5/9/1386 - 14:39
پسندیدم 0
UserName