موهاي سفيد
موهاي سفيد

پدر: «پسرم! هر وقت مرا عصباني مي كني، يكي از موهايم سفيد مي شود.»
پسر:« حالا فهميدم كه چرا پدر بزرگ همه موهايش سفيد است.»
دوشنبه 5/9/1386 - 14:35
پسندیدم 0
UserName