زیان کار ترین مردم آن کسی است كه...

رسول الله(ص):

زیان کار ترین مردم آن کسی است که عمری را به آرزو گذراند و روزگار، وی را به منظورش نرسانده باشد و از دنیا بی توشه بیرون رود و در پیشگاه خداوند دلیل نداشته باشد .

دوشنبه 5/9/1386 - 14:15
پسندیدم 0
UserName