بهترین شما چه کسی است ؟

محمد بن عبدالله(ص):

بهترین شما کسی است که آخرت خود را برای دنیا از دست ندهد و دنیای خود را برای آخرت از دست ندهد و سربار مردم نباشد.

دوشنبه 5/9/1386 - 14:2
پسندیدم 0
UserName