) مسلمان آیینه مسلمان است، ...

رسول اكرم(ص):

 مسلمان آیینه مسلمان است، وقتی چیزی در او دید باید برطرف نماید.

دوشنبه 5/9/1386 - 13:27
پسندیدم 1
UserName