تفسیر دیگران...
توسط : نگارینا
 

بیشتر بدبختیهای ما قابل تحملتر از تفسیرهایی است که دوستانمان درباره آنها میکنند.

دوشنبه 5/9/1386 - 0:48
پسندیدم 0
UserName