شرف
توسط : salemi_1385

هيتلر به ناپلئون:ما براي شرف مي جنگيم ولي شما براي پول.

ناپلئون:هرکسي براي چيزي که نداره ميجنگه

يکشنبه 4/9/1386 - 19:0
پسندیدم 0
UserName