.....
توسط : Lion heart
الهی عمری آه در بساط نداشتم و اینکه جز آه در بساط ندارم
الهی از من آهی و از تو نگاهی
الهی نامه
يکشنبه 4/9/1386 - 18:47
پسندیدم 0
UserName