انتظار- منتظر
توسط : ZohooreYar
 

انتظار، استقامت بر دین است و منتظر، حرکت آفرین.

انتظار، یاد یار است و منتظر، بی قرار.

انتظار، برترین کار است و منتظر، نیکوکار.

انتظار، ستیز است و منتظر، اهل پرهیز.

انتظار، آماده سازی است و منتظر،آماده جانبازی.

انتظار،فریاد است و منتظر، فریادگر عدل و داد.

انتظار، یاری است و منتظر، هم چون رود جاری.

انتظار، راز است و منتظر، در سوز و گداز.

انتظار، قیام است و منتظر، در خط امام.

انتظار، پیکار است و منتظر، همیشه بیدار.

انتظار، عبادت است و منتظر، اهل طاعت.

انتظار، نوید است و منتظر، در بیم و امید.

انتظار، نور است و منتظر، سرشار از شور و شوق.

يکشنبه 4/9/1386 - 18:28
پسندیدم 0
UserName