40ميليون‎ مبتلا به‎ ايدز در دنيا
توسط : mohsenpour

40ميليون‎ مبتلا به‎ ايدز در دنيا

هم‎ اكنون حدود 40 ميليون نفـر در دنيا مبتلا به‎‎ ويروس‎ ايدز هستند كه از اين‎ تعداد 10 ميليون‎ نفـر زيـر 18 سـال‎ قـرار دارند.
يان‎ پيتر كلايبـرگ‎ نمـاينـده‎ صـنـدوق‎ كودكان‎‎ سازمان ملل‎ مـتحـد( يـونسـيـف‎) در ايران‎‎‎ با بيان اين مطلـب‎ گفـت‎: در هـر 15 ثانيه‎‎‎ يك‎ نفر و روزانه 6000 نفر بـه ايـن‎ ويروس‎ مبتلا مي‎‎شوند كه‎ حدود نيمي از آنهـا در گروه‎ سني‎ 15 تا 25 سال‎ قرار دارند.
كلايبرگ‎ افزود : بايد راه‎ درستي‎ براي‎ پيشگيري‎‎ از اين‎ بيماري انتخـاب‎ و اطلاعـات‎ لازم‎ در اختيار جوانان‎ قرار داده‎ شود.
وي‎‎ همچنين‎ گفـت‎‎: آمـوزش‎ مهـارت هـاي زندگي‎ و آموزش‎ در سطح‎ مدارس‎ از بـهتـريـن‎ راه‎‎ هايي‎‎ است‎ كه ميتواند از افزايـش‎ ايـن‎ بيماري‎‎ در بين‎‎ جوانان پيشگيري كنند.


مذهب‎ , مهمترين‎ عامل‎ مهار ايدز

جانشين نماينده‎ يونيسف‎ در ايـران گفـت‎ : فرهنگ‎ مذهبـي‎‎ و ارزش‎ هـاي‎ اخـلاقـي مهمترين‎ عامل‎ مهار بـيمـاري‎ ايـدز اسـت‎ و ايران‎‎ چنين پشتوانه‎ اي‎ دارد.
كلايبرگ‎ در گفتگو با واحد مركزي‎ خبـر افزود : مردم‎ ايران‎‎ بـا داشتـن پيـشيـنـه‎ فرهنگي‎‎‎ , مذهبي و رعايت‎ ارزش‎ هاي‎ اخلاقي , الگويي‎ موفق‎ در جلوگيري‎ از گسترش‎ عفـونـت‎ اچ‎ اي‎‎‎‎‎ وي و بـيمـاري ايـدز بـراي ديـگـري كشورهاي‎ جهان‎ است‎ .
وي‎‎ ابراز اميدواري كرد صندوق‎ كودكان‎ سازمان‎ ملل‎ متحد بتواند با همكاري‎‎ جمهوري اسلامي‎ ايران‎‎ در مقابله‎ با اين بيماري‎ برنامه‎ هاي‎‎ تاثير گذاري تدارك‎ بيند.

يکشنبه 4/9/1386 - 16:34
پسندیدم 0
UserName