دوسش داشته باش و بهش برس!!!!
توسط : sosiana_relation

اگه به چیزی که دوست داری نرسی هرگز اون چیز رو دوست نداشتی

يکشنبه 4/9/1386 - 15:31
پسندیدم 0
UserName