زبان عاقل و قلب احمق در كجاقرار دارد؟

امام علي (ع):

زبان عاقل در پشت قلب اوست، و قلب احمق در پشت زبانش قرار دارد.

(حکمت 40 )

يکشنبه 4/9/1386 - 14:47
پسندیدم 0
UserName