چه موقع آفرينش جن اتفاق افتاده؟
توسط : soltani1988
در کتاب اثبات الوصيه آمده است که جنيان ۷۰۰۰ هزار سال پيش از آدميان آفريده شده اند.
يکشنبه 4/9/1386 - 13:0
پسندیدم 0
UserName