آيا شيطان همان ابليس است؟
توسط : soltani1988
شيطان برخلاف آنچه بعضی پنداشته اند اسم خاص برای ابليس نيست بلکه مفهومی عام دارد و شامل هر موجود متمرد و طغيانگر و خرابکاری می شود خواه از جن باشد يا از انسانها و غير آنها.
يکشنبه 4/9/1386 - 12:59
پسندیدم 0
UserName