قرآن چه ويژگيهايی را برای جن ذکر می کند؟
توسط : soltani1988
جن موجودی است ناپيدا که مشخصات زيادی در قرآن برای او ذکر شده است: موجودی است که از شعله های آتش آقريده شده است. دارای علم و ادراک و تشخيص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال است. دارای تکليف و مسئوليت است. گروهی از آنها مومن صالح و گروهی کافرند. آنها دارای حشر و نشر و معادند. در ميان آنها افرادی يافت می شوند که از قدرت زيادی برخوردارند. آنها قدرت بر انجام بعضی کارهای مورد نياز انسان را دارند. خلقت آنها در روی زمين قبل از خلقت انسانها بوده است.
يکشنبه 4/9/1386 - 12:57
پسندیدم 0
UserName