خدایا! یاری ام ده تا راست بگویم و عیب نجویم،
توسط : یاكریم


خدایا! یاری ام ده تا راست بگویم و عیب نجویم، حرمت پیران آزموده نگاه دارم و بر هیچ آفریده ای منت نگذارم. از آنچه نکاشته ام دانه ای بر خود روا ندارم و تا آنگاه که نفسی هست از آموختن دست بر ندارم. دستگیرم شو تا بر بیهوده طمع نبندم و گرفتار آرزوها نمانم تا درکردارم آنچنان باشم که قبول درگاه تو گردد. پس مرا امیدی عطا کن تا پیوسته بر در تو آیم که همیشه باز است و گرد خانه ای بگردم که صاحب آن بی نیاز است.

يکشنبه 4/9/1386 - 11:27
پسندیدم 0
UserName