نیایش.خدایا! یاری ام ده که میبینی
توسط : یاكریم

نیایش.خدایا! یاری ام ده که میبینی

خدایا! یاری ام ده که میبینی و هرآنچه نتوانم گفت میدانی، اما من در حیرتم که در جانی یا جانانی. حاجت ما از تو بخشایش است و مهربانی، بر سرما گرد شرمساری منشان که دیروز گذشت و باز نیاید و بر فردا نیز اعتمادی نیست. دستم بگیر تا امروز را غنیمت بدانم که دیری نمیپاید. پس مرا همی عطا کن تا یار کسان باشم، نه باری بر دوششان. که به آنچه دارم طرب کنم و هرچه ندارم، فقط از تو طلب کنم.

يکشنبه 4/9/1386 - 11:22
پسندیدم 0
UserName