امید

زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز

آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد

يکشنبه 4/9/1386 - 10:57
پسندیدم 0
UserName