«گود مورنینگ سر».
یکی رفت انگلیس.یه  نفر از کنارشون رد شد و گفت: «گود مورنینگ سر». اون جواب داد: «سر مورنینگ گود»!
زنش پرسید اوا آقا جعفر چی شد؟
گفت هیچی! این یارو انگلیسیه گفت: «سلام علیکم» و منم بهش گفتم: «علیکم سلام»
يکشنبه 4/9/1386 - 10:29
پسندیدم 0
UserName