بشکه نفت

 بشکه نفت

بشکه نفتي داخل انبار بود                          سالن انبار تنگ و تار بود
عصر جمعه حول و حوش شيش و هفت         برق سالن اتصالي کرد و رفت
عده‌اي هم جمع بودند از قضا                      صف کشيده تا کنار پله‌ها
يک به يک مي‌آمدند و با ادب                      لمس مي‌کردند و مي‌رفتند عقب
لمس مي‌کردند همه  آن شی را                             هر کسي چيزي گمان مي‌برد از آن
اين يکي استادکار ذوالفنون                       گفت چيزي نيست اين غير از ستون
آن يکي مرد سياسي با دو دست                  لمس کرد و گفت حتما قدرت است
کودکي هم روي آن دستي کشيد                  گفت اسنک بود با طعم شويد!
کهنه رندي هم رسيد و دست زد                  گفت ايران هزار و چارصد
عاشقي هم گفت اين دعوا خطاست              بي خيال بشکه معشوقم کجاست
عاقلي هم ميگذشت از آن کنار                   گفت مارک و ليره و پوند و دلار
دختري هم ناگهان جيغي کشيد                     گفت ماری بود با اسب سپيد
عده‌اي ناگاه از راه آمدند                            شمعي آوردند تا روشن کنند
شمع را با فندکي افروختند                         بشکه در دم منفجر شد سوختند
بشنو اما حاصل اين گفتگو                          ما درون بشکه نفتيم اي عمو
مي‌رسد هر کشوري از هرکجا                      پاي خود را مي‌کند در کفش ما
حرف آخر يک کلام است و همين                   کاشکي بي نفت بود اين سرزمين

يکشنبه 4/9/1386 - 10:5
پسندیدم 0
UserName