نکته
توسط : گل شب بو
 
نگذار کسي يک اولويت در زندگي تو بشه،
وقتي تو فقط يک انتخاب در زندگي اوني...
يک رابطه بهترين حالتش وقتيه دو طرف در تعادل باشن
يکشنبه 4/9/1386 - 8:51
پسندیدم 0
UserName