خداوندا غرورم را شکستند ...
توسط : mostafa2_gh
 

خداوندا غرورم را شکستند

 

پل سبز عبورم را شکستند

 

پاییز غربت رحمانه در چه بی

 

دل سنگ صبورم را شکستند

يکشنبه 4/9/1386 - 8:48
پسندیدم 0
UserName