نگاه هوشمندانه
توسط : maceha

پژوهشگرانی که با هوشمندی به جهان خلقت می نگرند در صحنه پهناور گیتی به جز نظم و قانون چیز دیگری نمی بینند.

شنبه 3/9/1386 - 23:5
پسندیدم 0
UserName