كلمه
توسط : گردباد

متين ترين كلمه "عشــق" است

 

 جذاب ترين كلمه "آشنايي" است

 

    پاكــترين كلمه "وجـــدان" است

 

      تلختـــرين كلمه "جدايـــي" است

 

زشــترين كلمه "خيانــت" است

 

  سـخت ترين كلمه "تنهايي"است

 

     بد ترين كلمه "بي وفايي " است

 

شنبه 3/9/1386 - 22:14
پسندیدم 0
UserName