زندگي و مرگ
توسط : nasime_zohor

زندگي آهو نيست بلكه يك اژدهاست                   زندگي آب نيست يك آتش است

زندگي يك گفته نيست يك اژدهاست                      زندگي پال و پر است زندگي روح من است

 زندگي پرپركرده ي گلهاي شقايق است               زندگي پژمرده ي دل عاشق 

مرگ نه  معناي تهي دارد نه معناي تمام              مرگ يعني پايان حرفهاي ناتمام

مرگ يعني پرواز به سوي عاشقان                     مرگ يعني رفتن به سوي عاشقان

مرگ روباهي است در كمينگاهي                      مرگ زندگي است در شبانگاهي

                    

شنبه 3/9/1386 - 21:52
پسندیدم 0
UserName