انجام دادن حسنه و كار نيك به صورت مخفى ......
امام رضا ( علیه السلام ) فرمودند:

انجام دادن حسنه و كار نيك به صورت مخفى ، معادل هفتاد حسنه است ؛ و آشكار ساختن گناه و خطا موجب خوارى و پستى مى گردد و پوشاندن و آشكار نكردن خطا و گناه موجب آمرزش آن خواهد بود.
شنبه 3/9/1386 - 19:45
پسندیدم 0
UserName