رادیواکتیوته به آنها اثر ندارد

آیا میدانستی که :

عقرب ها تنها موجوداتی هستند که رادیواکتیوته به آنها اثر ندارد؟

شنبه 3/9/1386 - 19:28
پسندیدم 0
UserName