تو مسئول آن چیزی هستی که برایت پیش می آید
 

تو و فقط تویی که در نهایت مسئول آن چیزی هستی که برایت پیش می آید

این را به خاطر داشته باش، این کلید اصلی است. اگر ناشادی،مسئول تویی

اگر درست زندگی نمی کنی،مسئول تویی اگر سردرگمی مسئول تویی آری

بار مسئولیت،تمام و کمال برشانه های توست.

شنبه 3/9/1386 - 14:21
پسندیدم 0
UserName