برخورد مناسب با چهار گروه

امام رضا(ع):

اصحب السلطان بـالحذر, و الصـديق بـالتـواضع,والعدو بـالتحـــرز و العامه بالبشـر.
با سلطان و زمامـدار با تـرس و احتياط همراهى كن , وبا دوست با تواضع و با دشمـن بـا احتيـاط, و بـا مـردم بـا روى خـوش .

شنبه 3/9/1386 - 13:46
پسندیدم 0
UserName