{شماره هاي خطاي مودم1}
توسط : hesam_k_2007
این خطا ها عبارتند از :
600- اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمائید این خطا نمایش داده میشود.
601-
راه انداز Port بی اعتبار می باشد.
602- Port
هم اکنون باز میباشد و برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجدّداً راه اندازی کرد.
603-
بافر شماره گیری ، بیش از حد کوچک است.
604-
اطلاعات نادرستی مشخص شده است.
605-
نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند.
606- Port
شناسائی نمی شود.
607-
ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار میباشد.
608-
راه انداز مودم نصب نشده.
609-
راه انداز مودم شناسائی نشده .
610-
بافر ندارد .
611-
اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترسی می باشد .
612-
مسیر درست را نمی تواند پیداکند.
613-
نرخ فشرده سازی بی اعتبار برای داده ها انتخاب شده.
614-
سر ریزی بافر.
615- Port
پیدا نشده .
616-
یک درخواست نا همزمان در جریان می باشد.
617- Port
یا دست گاه هم اکنون قطع می باشد.
618- Port
باز نمی شود . (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند.)
619- Port
قطع می باشد. (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند.)
620-
هیچ نقطه ی پایانی وجود ندارد .
621-
نمی تواند فایل دفترچه ی راهنما ی تلفن را باز نماید.
622-
فایل دفترچه ی تلفن را نمی تواند بار گزاری کند.
623-
نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد.
624-
نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت.
625-
اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
626-
رشته را نمی تواند بار گزاری کند.
627-
کلید را نمی تواند پیدا کند.
628- Port
قطع شده.
629- Port
به وسیله ی دستگاه راه دور قطع می شود.(سازگار نبودن برنامه ی راه انداز مودم با برنامه ی ارتباطی).
630- Port
به دلیل از کار افتادگی سخت افزار قطع می باشد.
631- Port
توسط کاربر قطع شده .
632-
اندازه ی ساختار داده اشتباه می باشد.
633- Port
هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده.(راه انداز درستی بر روی مودم نصب نشده).
634-
نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
635-
خطا مشخص نشده.
636-
دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
637-
رشته ( (Stringنمی تواند تغییر یابد.
638-
زمان درخواست به پایان رسیده.
639-
شبکه ی نا همزمان قابل دسترسی نیست.
640-
خطای NetBIOS رخ داده.
641-
سرور نمیتواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را در اختیار بگیرد.
642-
یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه ی راه دور ثبت می گردد.( دو کامپیوتر می خواهند با یک نام وارد شوند.)
643- Dial-up adaptor
در قسمت Network ویندوز وجود ندارد.
644-
شما Popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد.
645- Authentication
داخلی اشکال پیدا کرده.
646- Account
در این موقع روز امکان log on وجود ندارد.
647-
حساب قطع میباشد .
648-
اعتبار Password تمام شده .
649-
حساب اجازه ی دستیابی راه دور (Remote Access) را ندارد.(به نام کلمه ی عبور اجازه ی Dial-up داده نشده است.)
650-
سرور Remote Accessپاسخ نمیدهد.
651-
مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده خطائی را گزارش کرده است.(اشکال پیش آمده از مودم شماست.)
652-
پاسخ نا مشخصی از دستگاه در یافت می شود.
653- Macro (
دستور العمل کلان) .ماکرو خاسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد.
654-
یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به ماکرو نامشخص اشاره می کند .
655- (
پیغام) در فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود.
656-
دستور العمل (ماکرو Default Off ) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نا مشخص می باشد.
657-
فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود.
658-
اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل INI. رسانه بیش از حد طولانی میباشد.
659-
فایل INI. رسانه به نام نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می کند.
660-
فایل INI. رسانه برای این فرمان پاسخی ندارد.
661-
فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است.
662-
تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF دستگاه صورت نگرفته است.
663-
فایل INI. رسانه به نوع نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می کند.
664-
نمی تواند به حافظه اختصاص دهد.
665- Port
برای Remote Access پیکر بندی نشده.
666-
مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده در حال حاضر کار نمی کنند.
667-
فایل INI. رسانه را نمی تواند بخواند.
668-
اتصال از بین رفته است.
669-
پارامتر بکار گرفته شده در فایل INI. رسانه بی اعتبار میباشد.
670-
نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
671-
نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
672-
نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
673-
نمی تواند کاربر را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
674-
نمی تواند بیشترین حد اتصالBPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
675-
نمی تواند بیشترین حد BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
676-
خط اشغال می باشد.(رایج ترین خطا است و البته با توجه به تجربه ی من این خطا زمانی که راه انداز مودم به درستی نصب نشده باشد هم رخ میدهد .پس با برخورد با این خطا نگران نباشید.
677-
شخص بجای مودم پاسخ میدهد.
678-
پاسخی وجود ندارد.
679-
نمی تواند عامل را پیدا کند.
680-
خط تلفن وصل نیست .
681-
یک خطای کلی توسّط دستگاه گزارش داده میشود.
682- Writing section Name
دچار مشکل شده.
683- Writing device name
با مشکل مواجه است.
684- device name .684 writing
با مشکل رو به رو می باشد .
685- Writing maxconnectbps
با مشکل رو به رو می باشد .
686- Writing maxcarrierBPS
با مشکل رو به رو می باشد .
687- user writing
با مشکل رو به رو می باشد .
688- Default Off Writing
با مشکل رو به رو می باشد .
689- Reading Default Off
با مشکل رو به رو می باشد .
690-
فایل INI. رسانه خالی است.
691-
دسترسی صورت نمی گیرد زیرا نام و کلمه ی عبور روی دومین بی اعتبار است.
692-
سخت افزار در درگاه یا دستگاه های متصل شده از کار افتاده است .
693- Binary macro
با مشکل رو به رو می باشد .
694-
خطای DCB یافت نشد.
695-
ماشین های گفتگو آماده نیستند.
696-
راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل رو به رو می باشد .
697 – Partial response Looping
با مشکل رو به رو می باشد .
698-
پاسخ نام کلیدی در فایل .INF دستگاه در فرمت مورد نظر نمی باشد.
699-
پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است.
700-
فرمان متصل به فایل .INF دستگاه بیش از حد طولانی می باشد.
جمعه 2/9/1386 - 12:59
پسندیدم 0
UserName