من مي خواستم تو به من عادت نكنی من بهت عادت كردم
توسط : raki
من مي خواستم تو به من عادت نكنی من بهت عادت كردم مي خواستم تو عاشق نباشی من عاشقت شدم مي خواستم من برات مثل بقيه باشم تو برام از همه مهم تر شدی مي خواستم تو سكوت نكنی خودم سكوت كردم مي خواستم تو هيچ وقت آزارم ندی من تا حد توانم آزارت دادم مي خواستم با تو مثل گذشته ام عهد نبندم اما خودم سر عهد نبسته موندم مي خواستم تا هميشه بهم خوبی كنی من بهت بدی كردم مي خواستم بری دنبال زندگيت اما تو همه ی زندگيم شدی
جمعه 2/9/1386 - 12:34
پسندیدم 0
UserName
x