عمر يا وقت چيزي است كه اگر هدر شد قابل جبران نيست
توسط : raki
اگر انسان به اين نكته كه "عمر يا وقت چيزي است كه اگر هدر شد قابل جبران نيست" توجه داشته باشد، دچار وسواس عجيبي در استفاده بهينه از ساعات عمرش خواهد شد و آن را ارزان ازكف نخواهد داد
جمعه 2/9/1386 - 12:33
پسندیدم 0
UserName