غريب است و غمش مفهوم دارد
توسط : raki
غريب است و غمش مفهوم دارد نشان از مادري مظلوم دارد رضا عطر حضورش در خراسان صفاي چارده معصوم دارد
جمعه 2/9/1386 - 12:26
پسندیدم 0
UserName
x