قشنگي
توسط : گردباد

زندگي قشنگه اگه براي تو باشه ......... مرگ قشنگه اگه
براي تو باشه ......دلتنگي قشنگه اگه به خاطر تو
باشه .....من قشنگم اگه با تو باشم ....... اما تو هر جور
كه باشي قشنگي .

جمعه 2/9/1386 - 11:40
پسندیدم 0
UserName