غائب
توسط : Hesamiz
 

میرسدروزی که بی من روزهاراسرکنی*میرسدروزی که مرگ عشق راباورکنی@ میرسدروزی که تنهادرکنارعکس من*نامه های کهنه ام را یک به یک از برکنی

جمعه 2/9/1386 - 10:23
پسندیدم 0
UserName
x