بد گویی و غیبت
توسط : Hesamiz
هرکس بدمابه خلق گوید*ماسینه ازاونمی خراشیم@ماخوبی اوبه خلق گوییم*تاهردودروغ گفته باشیم
جمعه 2/9/1386 - 10:17
پسندیدم 0
UserName
x