گمگشته
توسط : Lion heart
گلی گم کرده ام در خم کوچه آرزو    چنان دیوانگان دور خود چرخم و رو بر آرم به هر سو
جمعه 2/9/1386 - 9:5
پسندیدم 0
UserName
x