خواهم مرد ...
توسط : mostafa2_gh
 

بي تو يك روز در اين فاصله ها خواهم مرد

مثل يك بيت ته قافيه ها خواهم مرد

تو كه رفتي همه ثانيه ها سايه شدند

سايه در سايه ان ثانيه ها خواهم مرد

شعله ها بي تو ز بي رنگي دريا گفتند

موج در موج در اين خاطره ها خواهم مرد

گم شدم در دوري چشمان بهار

بي تو يك روز در اين فاصله ها خواهم مرد

پنج شنبه 17/8/1386 - 8:59
پسندیدم 0
UserName