تست فصل دوم وسوم زیست سال دوم
توسط : poursorkh
تست فصل دوم وسوم زیست سال دوم

-مواد کربن داری که در سلول ساخته میشود را ...... می گویند

1- کربوهیدرات                2- مواد آلی   3- کربنات        4- هیدروکربن

2- اختلاف فردی دربین افراد گونه به علتکدام است؟

1- زیستگاه                 2- مونومر           3- تغذیه   4- پلی مر

3- کدام دی ساکاریدی با مونومر های یکسان است؟

1- سلولز    2- ساکارز 3- مالتوز 4- لاکتوز

4- تعداد کربن کدام یک بیشترین است

ریبوز  2- فروکتوز    3- لاکتوز     4- گلوکز

5- کدام یک با اثر انزیم دسگاه گوارش انسان به واحد های یکسانی تبدیل می شود

گلیکوژن   2- ساکارز 3-   سلولز         4- لاکتوز

6- کدام در کبد انسان به گلوکز تبدیل می شود ؟

1- انسولین      2-گلیکوژن      3-  گلیسرول    نشاسته

7- طی واکنش هیدرولیز کامل یک رشته پلی ساکاریدی متشکل از 20 مونوساکارید چند مولکول اب مصرف میشود

1- 20   2- 21                   3- 19                         4- 40

8- چرا روغن ذرت مایع است؟

1- اب گریز است                 2- ساختار تری گلیسریدی دارد

3- حداکثر پیوند هیدروؤنی دارد     4- در اسید چرب خمیدگی دارد

10- فسفولیپید شبیه کدام است؟

1- تری گلیسرید                          2- استروئید                      3- موم                             4- لیپید

11- کدام در بدن نقش ذخیرن دارند

1-موم                 2-    استروئید              3- فسفولیپید     4-  تریگلیسرید

12- به کدام علت کلسترول را جزئ لیپید دسته یندی میکنند ؟

1-اسید چرب دارد                      2- ترکیب شیمیایی مانند انها دارد

نامحلول در اب است                    4- اسکلت چهار حلقه اید ارد

13- کدام یک پیوند پپتیدی ندارد

1- آلبومین                   2-     پادتن                        3-  سلولز                    4-    مالتوز

14- کدام درون سلولی است ؟

1- کاتالاز کبد               2-  پتیالین بزاق       3-  پپسین معده              4-   لیپاز لوزالمعده

15- نحوه عملکرد کدام بر انزیم با بقیه متفاوت است    

1- مواد معدنی        2- گرمای زیاد            3- سیانید                4- حشره کش

16-کدام صحیح نیست ؟

1- تعداد اندکی از انزیم ها در بدن انسان در محیط خنثی عمل میکنند

2- اغلب انزیم ها در 45 فعالیت ندارند

3- انزیم ها ساختمان سه بعدی دارند

 4- انزیم ها اختصاصی عمل میکنند

17- نقش انزیم تجزیه کننده پراکسید هیدروژن در صنعت چیست؟

1- ساختن اسفنج          تهیه ابمیوه               لکه بری      خارج کردن پوسته دانه

18- اجزای ادنوزین کدام است   

1- ادنین  ریبوز      فسفات              2- ادنین دزوکسی ریبوز    فسفات

3-          دزوکسی ریبوز      ادنین        4-   ریبوز ادنین

19-  کدام انرژی زاست

1- سنتز سلولز از گلوکز                                       2-  سنتز پروتئین از اسد امینه

3- واکنش شیمیایی  فتوسنتز             4-  تولید ادنوزین دی فسفات از ادنوزین تری فسفات

20- کدام معادل متابولیسم است ؟

1- مجموع واکنش انرژی زادر سلول                    2- مجموع واکنش انرژی خواه در سلول

3- ساختن پلیمر                                              4- مجموع واکنش درون سلولی

21- تریکودینا به سلول لوله تنفسی شبیه است زیرا هردو ...................دارند

1- دهان سلولی                2- مژک             خار اتصالی                تاژک

22- برای مطالعه بسیار دقیق حرکت سلول از میکروسکوپ                        استفاده می شود 

1- نوری                                2- الکترونی نگاره وگذاره         3-  نگاره     گذاره

23- مقیاس تصویری را بدست اورید اگر نمونه 1 میلی متر وبزگنمایی عدسی شیئی وچشمی  40و 10 باشند

 

4001/1                         2-  40/1                      3-     40                           4-    10/1

24- سلول بزرگ نسبت به سلول کوچکتر حاصل از تقسیم میتوز خود .............دارد

1- نسبت  حجم به سطح کمتر             2- ماده وراثتی بیشتر

3- نسبت سطح به حجم کمتر             ماده وراثتی برابر

25- کدام از بقیه کوچکتر است ؟

1- تریکودینا  2- سلول ماهیچه                         3- گلبول قرمز  4- سلول عصب

26-در کدام موجود ساختمان سلولی ساده است و مواد هسته ای در سیتوپلاسم ان پراکنده است ؟

ویروس            2 قارچ                       3- باکتری           4- امیب

27- همه .................پروتئینی اند

1- انزیم              2-   میکروتوبول           3-    هورمون               4- انتی ژن             

28- جنس پلاسمودسم از چیست؟

1-سلولز          2- چوب             3- سیتوپلاسم                   4- گلیکو لیپید

29- کدام در پروکاریوت ویوکاریوت وجود دارد ؟

شبکه اندوپلاسمی                  میتوکندر          3- ریبوزوم            4- پلاست

30- سانتریول ........................است ودر ......................وجود دارد ؟

غشاء دار –خزه           2- بدون غشاء – سرخس    3- غشاء دار – سلول  سیب            4- اندامک – هر سلول

31-    پروکاریوتها ویوکاریوت  در کدام مورد شبیه اند؟

1- جایگاه مواد وراثتی           2- ریبوزوم        3-   تاژک              4- غشاء

32- کدام در افزایش مساحت غشاء نقش ندارد ؟

1- ریبوزوم                   2- جسم گلژی       3- شبکه اندوپلاسمی           4- لیزوزوم

33- کدام انزیم ندارد ؟

1- غشاءاندامک       2- درون اندامک        3-  سانتریول                    4-  سیتوپلاسم

34- کدام جزء دستگاه غشاءدرون سلولی است؟

1- ریبوزوم                  2-   سانتریول               3- اسکلت سلولی          4- پر اکسیزوم

35- کدام با بقیه ساختار سلولی متفاوت دارد ؟

1- هیدر                  2-  سیانوباکتر                       3-  قارچ                 4-   سرخس

36- سانتریول هادر کدامک نقشی ندارند ؟

1- سازماندهی ریز لوله        2- سنتز ریز رشته            3- تشکیل تاژک ومژک        4-   تشکیل دوک تقسیم

37- کدام ترکیب براحتی از فسفولیپید عبور می کند

1- یون                   2-   اب                      3-   لیپید        4-  پادتن

.38- کدام ریبوزوم ندارد

1-هسته            2- میتوکندری                3- کلروپلاست            4- واکوئل

39- پروتئین هایی که در سطح خارجی غشاء سلول وجود دارند ..............

1- ایجاد منفذ برای عبور مواد در غشاء میکنند                    2- یون را وارد سلول می کنند

3- موجب  اتصال فیزیکی بین سلول ها میشوند                  4- ایجاد کانال میکنند

40- کدام ممکن است نقش دفاعی  در گیاه داشته باشد ؟

1- پر اکسیزوم            2- واکوئل                  3-  واکوئل انقباضی           4- ریز لوله

41- کدام دو لایه فسفولیپید دارد ؟

لیزوزوم             میتوکندری            3- کلروپلاست    4- شسانتریول

42- کریستا - استروما – نوکلئوئید به ترتیب در کدام است ؟

سیانو باکتر      کلروپلاست      گلبول قرمز                 2- امیب       تریکودینا       باکتری

3- میتوکندری        کلروپلاست        باکتری                 4- سلول گیاهی   سلول جانو.ری    قارچ

43- کیسه های بخش ............. ......نسبت به  طرف دیگر ...................... است

1  پذیرنده گلژی  – بزرگتر                          2-   صادرکننده -   بزرکتر  

3- ترشح کننده گلژی – پرحجم                      4-    پذیرنده گلژی – فعالتر

44- کدام بوسیله اندوپلاسمی صاف ساخته نمی شود؟

1- اسید چرب          2-  فسفولیپید                       3-  استروئید                     4- پادتن  

45- منظره میکروسکوپی غشائ هسته با کدام شبیه است؟

1- اندوپلاسمی صاف                  2- میتوکندری                       3-  اندوپلاسمی زبر         4-   لیزوزوم

46-واکوئل مرکزی گیاه کدام راندارد

1- مواد دفعی                      2- رنگیزه             3-   انزیم هیدرولیز کننده            4- انزیم اضافه کننده قند 

47- کدام پدیده در جهت یکسان شدن غلظت مواد در محیط نیست؟

انتشار 2- انتشار تسهیل شده   3- اسمز    4-  انتقال فعال

48- کدام کارمعمول  لیزوزوم نیست

1- هضم میتوکندری پیر                               2- هضم کلروپلاست پیر

3- اتصال به واکوئل غذایی                       4-   هضم غشاء سلولی اسیب دیده        

49-  کدام در ورود مواد به سلول نقش ندارد

1- اندو سیتوز         2- اگزوسیتوز   3-  اسمز        4-   انتقال فعال 

50- کدام صحیح است

گلبول قرمز درمحیط رقیق متلاشی میشود به علت انتقال فعال

سلول گیاهی به علت  داشتن واکوئل حین تورزسانس نمیترکد

سلول جانوری اسمز ندارد چون دیواره ندارد

سلول گیاهی با داشتن دیواره حین اسمز متلاشی نمی شود

چهارشنبه 16/8/1386 - 23:32
پسندیدم 0
UserName