اغاز مرحله دوم سفرهاي استاني رئيس جمهور از خراسان جنوبي
توسط : vahid86

رئيس جمهور به همراه هيئت دولت امروز به استان

  خراسان جنوبي سفركردندو مردم شهر بيرجند مركز اين استان د محل استاديوم ازادي ان شهر به استقبال رئيس جمهور محبوب و مدم خود رفتند.

چهارشنبه 16/8/1386 - 13:12
پسندیدم 0
UserName