جهان كتابي بسيارعالي است
توسط : حامد...
 

جهان كتابي بسيارعالي است ولي كسي كه خواندن نمي داند فايده اي از محتواي آن بر نتواند گرفت.

چهارشنبه 16/8/1386 - 7:40
پسندیدم 0
UserName