ازدواج در ضرب المثل هاي جهان
توسط : Hesamiz
1- هنگام ازدواج بيشتر با گوش هايت مشورت كن تا با چشم هايت (ضرب المثلآلماني)
2-
مردي كه به خاطر پول زن مي گيرد به نوكري مي رود( ضرب المثلفرانسوي)
3-
لياقت داماد به قدرت بازوي اوست( ضرب المثل چيني)
4-
زنيسعادتمند است كه مطيع شوهر باشد‌( ضرب المثل يوناني)

5-
زن عاقل با داماد بي پول خوب مي سازد. (ضرب المثلانگليسي)
6-
زن مطيع فرمانرواي قلب شوهر است( ضرب المثل انگليسي)
7-
زن وشوهر اگر يككديگر را بخواهد در كلبه اي خرابه هم زندگي مي كنند( ضرب المثلآلماني)
8-
داماد زشت و با شخصيت به ازداماد خوش صورت و بي لياقت است( ضرب المثللهستاني
9-
دختر عاقل جوان فقير را به پيرمرد ثروتمند ترجيح مي دهد( ضرب المثلايتاليايي)
10-
داماد كه نشدي از يك شب شادماني و عمري بداخلاقي محروم گشتهاي(ضرب المثل فرانسوي)
11-
دو نوع زن وجود دارد ا يكي ثروتمند مي شوي و با ديگريفقير( ضرب المثل ايتاليايي)
12-
در موقع خريد پارچه حاشيه ان را خوب نگاه كن ودر موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقيق كن( ضرب المثل چيني)
13-
تاك را از خاكخوب و دختر را از مادر خوب و اصيل انتخاب كن( ضرب المثل چيني)
14-
براي يافتن زنمي ارزد كه يك كفش بيشتر پاره كني( ضرب المثل چيني)
15-
اگر خواستي اختيار شوهرترا در دست بگيري اختيار شكمش را در دست بگير( ضرب المثل اسپانيايي)
16-
اگر زنيخواست كه تو به خاطر پول همسرش شوي با او ازدواج كن اما پولت را از او دور نگه دار( ضرب المثل تركي)
17-
ازدواج مقدس ترين قراردادها محسوب مي شود( ماريآمپر)
18-
ازدواج مثل يك هندوانه است كه گاهي خوب مي شود و گاهي هم بسيار بد( ضرب المثل اسپانيايي)
19-
ازدواج زودش اشتباهي بزرگ و ديرش اشتباهي بزرگترياست
20-
ازدواح كردن و ازدواح نكردن هر دو موجب پشيماني است(سقراط)
21-
ازدواج مثل اجراي يك نقشه جنگي است كه اگر در ان فقط يك اشتباه صورت بگيرد جبرانشغير ممكن خواهد بود. (بورنز)
22-
ازدواجي كه به خاطر پول صورت گيرد براي پول هماز بين مي رود( رولاند)
23-
ازدواج هميشه به عشق پايان داده است( ناپلئون)
24-
اگر كسي در انتخاب همسرش دقت نكند دو نفر را بدبخت كرده است( ناشناس)
25-
انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نيست ولي مي توانيم مادر شوهر ومادر زنمان را خودمان انتخاب كنيم( خانم پرل باك)
26-
با زني ازدواج كنيد كه اگرمرد بود بهترين دوست شما مي شد( بردون)
27-
با همسر خود مثل يك كتاب رفتار كنيدو فصل هاي خسته كننده او را اصلا نخوانيد(سوني اسمارت)
28-
براي يك زندگيسعادتمند مرد بايد كر باشد و زن لال( سروانتس)
29-
ازدواح بيشتر از رفتن به جنگشجاعت مي خواهد(كريستين)
30-
تا يك سال بعد از ازدواح مرد و زن زشتي هاي يكديگررا نمي بينند.
31-
پيش از ازدواج چشم هايتان را باز كنيد و بعد از ازدواج آنهارا روي هم بگذاريد( فرانكلين)
32-
خانه بدون زن گورستان است( بالزاك)
33-
ازدواج پيوندي است كه از درختي به درخت ديگر بزنند اگر خوب گرفت هر دو زنده مي شوندو اگر بد شد هر دو مي ميرند (سعيد نفيسي)
34-
ازدواح عبارتست ز سه هفته آشنايي ،سه ماه عاشقي، سه سال جنگ و سي سال تحمل( ناشناس)
35-
مرداني كه مي كوشند زنهارا درك كنند فقط موفق مي شوند با انها ازدواح كنند ( بن بيكر)
36-
اصل و نسب مردوقتي مشخص مي شود كه آنها بر سر مسائل كوچك با هم مشكل پيدا كنند( شاو)
37-
دوامازدواج يك فسمت روي محبت است و نه قسمتش روي گذشت از خطا( ضرب المثلاسكاتلندي)
38-
ازدواح قرار داد دو نفري است كه در همه دنيا اعتبار دارد( ماركتواين)
39-
ازدواح مجموعه اي از مزه هاست هم تلخي و شوري دارد. هم تندي و ترشي وشيريني و بي مزگي(ولتر)
سه شنبه 15/8/1386 - 14:47
پسندیدم 0
UserName