اين خاك تن كيست؟

هرگز شده زين خاك بجويي كه تن كيست؟
وين گرد غم آلود، غبار بدن كيست؟
از زير قدومت شدي آگاه، كه آيا
مأواي كه خواهد شد و، يا كه وطن كيست؟
بر خاطر تو هيچ گذشته است به بستان
كاين پنبه‌ي نو خاسته آيا كفن كيست؟
آن غنچه‌ي خندان كه نمودست دهن باز
لبهاي پر از خنده و شكّرشكن كيست؟
آن خشت كه سر بر سر هم هشته بهر كاخ
اعضاي كه مي باشد و، يا خاك تن كيست؟
آن رخنه‌ي ديوار كه بر ديده هويداست
چاك دل سوزان كه؟ خندان دهن كيست؟
امروز كه خاك دگران شد چمن ما
تا روز دگر، خاك من و تو چمن كيست؟

طايي شميراني

دوشنبه 14/8/1386 - 16:28
پسندیدم 0
UserName