مهم نیست كه او مال تو باشد مهم این است كه فقط باشد
توسط : raki
اگر می دانی در این جهان كسی هست كه با دیدنش رنگ رخسارت تغییر می كند وصدای قلبت آبرویت را به تاراج میبرد مهم نیست كه او مال تو باشد مهم این است كه فقط باشد زندگی كند ، لذّت ببرد و نفس بكشد
دوشنبه 14/8/1386 - 11:13
پسندیدم 0
UserName