بشکند یا نشکند باید به دور انداختش
توسط : raki
دوستی با مردم دانا چو زرین کوزه ایست نشکند ،گر بشکند نتوان به دور انداختش دوستی با مردم نادان سفالین کوزه ایست بشکند یا نشکند باید به دور انداختش
دوشنبه 14/8/1386 - 11:9
پسندیدم 0
UserName